Mahvie Minerals offentliggör utfall i företrädesemissionen

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod från och med den 22 februari till och med den 8 mars 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 65,0 procent och Bolaget kommer att tillföras cirka 10,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 2,00 SEK per unit, där en unit innehöll två nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. 2 332 710 units, motsvarande cirka 28,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units med stöd av uniträtter. 325 014 units, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units utan stöd av uniträtter. Utfallet innebär att emissionsgarantier om totalt 2 615 493 units, motsvarande cirka 32,3 procent av Företrädesemissionen, kommer att tas i anspråk, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 65,0 procent. Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer främst att användas till finansiering och utveckling av prospekteringsverksamheten i Mo i Rana och analysarbete i Haveri samt bolagsdrift. Ytterligare aktier kommer att emitteras i riktade utspädningsemissioner, i enlighet med av Bolaget ingångna aktieöverlåtelseavtal.

Sammanfattning av villkoren

  • Företrädesemissionen kommer vid full anslutning att tillföra Mahvie Minerals en bruttolikvid om cirka 16,2 MSEK, före utnyttjande av teckningsoptioner och före avdrag för emissionskostnader, och ytterligare cirka 9,7 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 2,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
  • För varje en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.
  • Avstämningsdagen är den 20 februari 2023, vilket innebär att sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 16 februari 2023, och första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 17 februari 2023.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 22 februari 2023 till och med den 8 mars 2023. Handel i uniträtter kommer att pågå från och med den 22 februari 2023 till och med den 3 mars 2023.
  • Varje en (1) teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 9,4 procent av teckningsförbindelser (cirka 1,5 MSEK) och 55,7 procent av garantiåtaganden (cirka 9,0 MSEK). Således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 65,0 procent (cirka 10,5 MSEK).
  • Nettolikviden från Företrädesemissionen och teckningsoptionerna kommer främst att användas till finansiering och utveckling av prospekteringsverksamheten i Mo i Rana (6,0 MSEK), analysarbete i Haveri (1,0 MSEK) och bolagsdrift under de kommande tolv månaderna (4,0 MSEK). Ytterligare nettolikvid kommer att användas för kompletterande investeringar i de två huvudprojekten.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

8 februari 2023

Styrelsebeslut om Företrädesemissionen

16 februari 2023

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter

17 februari 2023

Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

20 februari 2023

Beräknad dag för offentliggörande av memorandum

20 februari 2023

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

22 februari - 3 mars 2023

Handel i uniträtter på NGM Nordic SME

22 februari - 8 mars 2023

Teckningsperiod

22 februari 2023 t.o.m. registrering hos Bolagsverket

Handel i BTU

10 mars 2023

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Bolaget bjuder in till investerarpresentation

Mahvie Minerals VD, Per Storm, kommer att presentera Bolaget på en digital investerarträff torsdagen den 2 mars 2023 klockan 17:00. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen i realtid och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund, alternativt se eventet i efterhand, på Financial Hearings webcast.

Registrering till investerarträffen görs på följande länk:  https://financialhearings.com/event/46547.

Dokument:

Memorandum
Teaser

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm