Hållbarhet

Mahvie Minerals anser att en långsiktigt ansvarsfull gruvdrift kräver ansvarsfull prospektering. Med det menar vi att vi strävar efter att använda bästa tillgängliga teknik, bedriva en verksamhet med maximal resurs- och miljöeffektivitet och så långt som möjligt samverka med lokalsamhället och andra relevanta aktörer. Det senare handlar om att söka en kontinuerlig dialog och samråd samt att prioritera lokala leverantörer vid inköp. Prospektering handlar inte bara om att utvinna resurser under mark utan även att skapa möjligheter för samhället ovan jord.

För oss i Mahvie Minerals innebär hållbarhetsarbetet omfattar såväl ekonomiskt, ekologisk och social hållbarhet. Vårt mål är att skapa värden för ägare och samhälle, att skapa goda arbetstillfällen och långsiktiga lokala samarbeten. I utvecklingsarbetet lägger vi också grunden för minimalt miljö- och klimatavtryck fram till gruvstart, under gruvdrift och efter att gruvdriften avslutats.

För oss är återvinning och återbruk en del av vår affärsidé. Vi är verksamma i två områden med tidigare gruvdrift. Det självklart att vi utnyttjar så mycket som möjligt av existerande installationer från tidigare verksamhet i bägge fallen. Vi kommer också att utnyttja alla andra tänkbara möjligheter till återanvändning och återbruk. Genom att i första hand växelverka med lokalsamhället ser vi det som en integrerad del i arbetet med att minimera vårt avtryck.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm