Nordisk gruvutveckling

Gruvdrift har bedrivits i Norden i mer än tusen år, och det finns en rik historia av malmbrytning och metallproduktion i såväl Norge som Finland. Intresset för mineralprojekt i Norden har sett ett uppsving under senare år. Detta är bland annat en följd av att Norden historiskt har varit relativt underprospekterat i jämförelse med geologiskt jämförbara gruvnationer som Australien och Kanada.

Det nordiska mineralområdet utgörs till stort av den Fennoskandiska urbergsskölden som sträcker sig genom Norge, Sverige och Finland. Skölden är speciellt känd för sina högklassiga mineraltillgångar. Den Fennoskandiska skölden är ett av de mest mineraliserade områdena i världen och har till följd därav, i kombination med en rik nordisk infrastruktur, historiskt varit bland de mest aktiva områdena för europeisk gruvutveckling. Tidigare prospektering har upptäckt flera lovande fyndigheter för såväl bas- som ädelmetaller.

Förutom den geologiska profilen är också verksamhetsmiljön gynnsam för den nordiska gruvindustrin. Gruvutveckling i Norden understöds av områdets nationella myndigheter, vilket har skapat ett enhetligt och förutsägbart regelverk för gruvutveckling. Norden kännetecknas även av en god infrastruktur, där den glesa befolkningen möjliggör rum för nya gruvprojekt och goda vägförbindelser tillåter effektiv transport. Även en högutbildad arbetskraft och politisk stabilitet har bidragit till utvecklingen av den nordiska gruvindustrin.

Den gynnsamma geologiska profilen och verksamhetsmiljön, i samband med ökad efterfrågan på metaller, har lockat nya investeringar i nordiska gruvprojekt. Flera prospekteringsbolag, såväl nationella som internationella, har vänt sig till de nordiska länderna i sökandet efter mineraltillgångar. Trots det nya intresset anses Norden fortfarande vara underprospekterat.

I dagsläget bedriver Mahvie Minerals prospekteringsverksamhet med fokus på basmetaller i Norge och på guld i Finland. I Norge har det historiskt genomförts betydande produktion av koppar och andra mineraler. Under 1980-talet lades emellertid flera norska kopparprojekt ned på grund av låga metallpriser och sämre ekonomiska utsikter, Modern prospektering i dessa nedlagda projekt har hittills varit knapp. Verksamheten förväntas dock se ett uppsving under inom kort mot bakgrund av en minskad användning av fossila bränslen så som olja och naturgas. Vad gäller marknaden för mineralprojekt i Finland så har denna däremot blomstrat under senare år. Tack vare landets höga mineralisering av guld har Finland vuxit till en av Europas viktigaste guldproducenter. Sammanfattningsvis ter sig vår verksamhet i både Norge och Finland som högaktuell och lämplig givet marknadens nuvarande förutsättningar.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm