Norge

MO I RANA-PROJEKTET

Mahvie Minerals förvärvade Mo i Rana-projektet i februari 2022. Gruvområdet är beläget i centrala Norge och innefattar en stor mängd prospekteringsmål. Områdets geologiska miljö betraktas som gynnsam för polymetalliska VMS-fyndigheter och speciellt intressant är det nedlagda Brownfield-projektet i Mofjell-gruvan (Mofjellet) som bedöms ha hög kvarvarande mineralisering av zink och koppar.

Mahvie Minerals innehar undersökningstillstånd i området samt har tillgång till en omfattande geologisk databas. Vi avser under kommande år upprätta en ekonomiskt brytvärd mineraltillgång på området genom förvärv av tillhörande nödvändiga licenser och användning av moderna exploateringsmetoder.

Tidigare produktion och prospektering

Historiskt har produktion i Mo i Rana bedrivits under åren från och med 1928 till och med 1987, främst i Mofjell-gruvan. Under perioden producerade gruvan 4,35 miljoner ton malm med genomsnittliga halter om 3,61 procent zink, 0,71 procent bly och 0,31 procent koppar. Silverhalten uppgick till 10 gram per ton och guldhalten till 0,3 gram per ton.

Under åren från och med 2007 till och med 2010 genomfördes ett prospekteringsprojekt i området som ett samarbete mellan GEXCO Norge, Nordlands län och NGU (Norges geologiske undersøkelse). Prospekteringen fokuserade på definition av områdets geologiska miljö och dess förhållande till malmbildning. Målet för prospekteringen var att uppskatta den återstående potentialen för ekonomiska mineralfyndigheter i projektområdet.

Prospekteringen inleddes med en elektromagnetisk flyggeofysisk mätning, motsvarande en area om 500 kvadratkilometer och 4 000 linjekilometer. På basis av mätningen och övrig information genomfördes sammanlagt 147 borrningar, uppgående till sammanlagt 16 406 meter. Tidigare ägare har investerat ett arbete motsvarande ett värde om cirka 32 MSEK i dagens penningmängd på undersökning av projektområdet. Prospekteringen resulterade i en omfattande geologisk databas avseende projektets geologiska miljö samt en detaljerad kartläggning över området. Dessa är värdefulla för projektets fortsatta utveckling.

Uppskattning av geologisk miljö och mineralresurser

Enligt de geokemiska och litologiska observationer som gjordes under prospekteringsprojektet består områdets geologiska sammansättning till stort av bimodala vulkanisk-sedimentära formationer. Observationerna tyder även på att andelen sura vulkaniska bergarter är högre än vad tidigare uppskattat. En sådan typ av geologisk miljö betraktas som gynnsam för rika VMS-fyndigheter, vilka är viktiga källor för koppar, zink, bly, silver och guld.

Projektområdet omfattar en stor mängd prospekteringsmål, där det mest anmärkningsvärda är det nedlagda Brownfield- projektet i Mofjell-gruvan. Gruvan uppskattas ha hög kvarvarande mineralisering av zink, koppar och andra metaller. Enligt vår bedömning uppgår dess potential till 5 miljoner ton malm med en halt om 3,8 procent zinkekvivalenter. Bedömningen är baserad på mellan 40 och 50 borrprover uppgående till totalt cirka 8 000 meter. Innan nedläggningen av gruvan upptäcktes även höga guld- och silverhalter i malmkropparna. Dessa upptäckter har inte vidareutvecklats, men skapar ytterligare det attraktiva undersökningsmål för oss.

Övriga intressanta fyndigheter i projektområdet är Hammaren, Hesjelia, Småvatnan och Hellerfjellet. Tidigare borrningar och provtagningar i dessa mål har indikerat god potential för såväl basmetaller som ädelmetaller. Genomskärningarna för de mest lovande borrsektionerna i projektområdet är sammanställda nedan.

Infrastruktur

Mo i Rana är ett välutvecklat industri- och gruvområde i Nordland, i centrala Norge vid havskusten. Projektområdets infrastruktur stöds därför av god energi- och vattentillgång, utrymme för industriell utvidgning samt närliggande bolag inom komplementära industrier.

Nordlands län är del av EU-samarbetsprojektet Nordic Battery Belt Logistics tillsammans med Västerbotten i Sverige och Österbotten i Finland. Målet med projektet är att utveckla en strategi för hållbar och kostnadseffektiv transport och logistik för den framväxande industriella batteriverksamheten i Kvarkenområdet. Som del av projektet kommer bland annat nya batterianläggningar att grundas i de tre länderna. Nordic Battery Belt-samarbetet väntas gynna Mahvie Minerals väsentligt i termer av förbättrad infrastruktur, nätverk och omedelbar mineralefterfrågan vid Mo i Rana.

Tillstånd

Mahvie Minerals innehar för närvarande 42 undersökningstillstånd i Mo i Rana.

Snabbfakta
  • Brownfield-möjlighet
  • Tidigare operativ gruva fram till 1987
  • Cirka 8 000 meter av rekognoseringsborrning utfört
  • Presenterad uppdaterad mineraltillgång omfattar 8,9 miljoner ton vid 3,8 % zinkekvivalent (individuella halter: Zn: 2,55 %, Cu: 0,28 %, Pb: 0,46 %, cut-off på 2,5 % zinkekvivalenter)
  • Utöver mineraltillgången finns ett prospekteringsmål, ”exploration target” på mellan 0,6 och 0,7 miljoner ton vid halter mellan 3,5 % och 4,3 % zinkekvivalenter
  • Kustnära läge med gynnsam infrastruktur
  • Flera lovande intilliggande områden: Hammaren, Hesjelia, Småvatnan och Hellerfjellet
  • Tidigare borrning har uppvisat höghaltig guldmineralisering; endast cirka 7,5 % av de historiska kärnorna har tidigare analyserats på guld och cirka 14,5 % har analyserats på silver
Rapporter

Mofjell Technical report (PDF)

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm