Finland

HAVERI-PROJEKTET

Mahvie Minerals har under sommaren 2022 anskaffat det finska guldprojektet Haveri. Tidigare prospektering i området har uppvisat stora mineraltillgångar med höga guldhalter. Mahvie Minerals förvärvade projektet med avsikt att diversifiera sin portfölj genom att öka exponeringen mot ädelmetaller.

Via länken nedan kan ni ser hur en av Haveriprojektets föregående ägare, Northern Lion Gold, tänkte sig att mineraliseringen kunde se ut. Det är de borresultat som presenteras i klippet, tillsammans med fortsatt prospektering och modellering, som ligger till grund för det arbete som nu genomförs.

Videopresentation Haveri.

Tidigare produktion och prospektering

Historiskt har brytning i Haveri utförts under 1800-talet och åter under perioden från och med 1942 till och med 1962. Brytning under den senare perioden producerade totalt 1,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig guldhalt om 3,5 gram per ton och 0,5 procent koppar.

Efter gruvans nedläggning år 1962 har prospektering genomförts av ett flertal ägare omfattande totalt 126 diamantborrhål och 30 000 borrmeter. År 2014 genomförde en preliminär ekonomisk bedömning (PEA). Gruvområdets potential värderades då till 1,56 miljoner uns mineraltillgångar av guldekvivalenter med halten 0,93 gram per ton.

Uppskattning av geologisk miljö och mineralresurser

Haveri fyndigheten i Ylöjärvi kommun utanför Viljakkala by, hittades ursprungligen 1737 och var i drift under perioden 1841 till 1865 då som en järnmalmsgruva. Under perioden 1942 till 1960 bröts guld och koppar, totalt omkring 4439 kg guld och 6085 ton koppar från både dagbrott och underjordsbrytning. Brytningen upphörde efter brand och gruvan stängdes slutligen 1962. I området finns ett flertal kända mineraliseringen som inte var del av gruvbrytningen. Själva mineraliseringen ligger inom en sekvens av metavulkaniter och meta-sediment tillhörande Tammerfors Skiffer Bälte. Haveriområdets berggrund har genomgått en metamorfos till grönsschist/amfibolit facies och ett flertal deformationskeden och är strukturellt kontrollerad. Närvaron av exhalativa, subvulkaniska porfyrer och penetrativ deformation indikerar på tidigt ursprung av mineraliseringen. Guldet är oftast finkornigt, osynlig och fritt, associerat till stringer-zoner och fina tvärskärande kvartgångar närliggande kontakten mellan mafiska -, felsiska vulkaniter och pyro-, vulkanoklastiska sediment. Det förekommer ingen korrelation mellan koppar- och guldmineraliseringen i området.

Infrastruktur

Haveri-projektet är beläget i Tammerfors guldbälte i sydvästra Finland. Gruvområdet ligger några kilometer från den närmaste staden Viljakkala och kan nås via befintliga vägar. Den närmaste järnvägen är belägen i Tammerfors på ett avstånd om 35 kilometer från Haveri, varifrån det finns goda förbindelser till Helsingfors och övriga delar av Finland. De närmaste kommersiella flygplatserna är i Tammerfors, Åbo (175 km i sydväst om Haveri) och Helsingfors (230 km i sydost om Haveri). Projektet är således relativt lättillgängligt och möjliggör en enligt vår bedömning utmärkt serviceinfrastruktur.

Tillstånd

Mahvie Minerals innehar för närvarande 1 undersökningstillstånd i Haveri. 

Rapport

Core Validation Technical Report

Preliminary Economic Assessment for the haveri gold-copper deposit, Finland

Snabbfakta
  • 4 fyndigheter
  • 1,5 Mtbrutet under 1942–1962
  • Genomsnittlig halt om 3-5 g/ton Au och 0,5 % Cu
  • 126 diamantborrhål och 30 000 borrmeter investerat
  • Preliminär ekonomisk bedömning (PEA) har utförts
  • 1,56 Mozmineraltillgångar av guldekvivalenter uppskattat
  • 0,93 g/t guldhalt

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm