Ordlista

Anrikning
Process för separation av olika ämnen i en blandning eller lösning för att öka koncentrationen av ett specifikt ämne. Vad avser koppar och zink omfattar processen bland annat krossning, malning och flotation.

Basmetaller
Benämning innefattande bly, koppar, tenn och zink.

Bearbetningskoncession
Tillstånd för att bearbeta en mineralfyndighet. Bearbetningskoncession är ofta tidsbestämd och beviljas av myndigheten Bergsstaten i Sverige. Utöver detta tillstånd krävs även miljötillstånd och en markanvisning för att starta gruvverksamhet.

Brownfield
Benämning på tidigare utvecklad och utnyttjad landresurs som inte längre är i bruk. Återanvändning av sådana fält kan kompliceras vid förekomst av farliga ämnen eller föroreningar.

Brytning
Losstagning av berg eller malm i dagbrott eller underjordisk gruva. Sker vanligtvis genom borrning och sprängning.

Definitive Feasibility Study (DFS)
Genomförbarhetsstudie som bygger på tidigare studier (se PFS) och syftar till precisionsunderlag inför beslut om gruvstart. Efter genomförd studie bör mellan 25–50 procent av det tekniska planeringsarbetet var genomfört, kostnadskalkylerna ligga på ±10 procent och mineraltillgångarna vara klassade som kända.

Galvanisering
Elektrokemisk förzinkningsprocess i vilken järn eller stål beläggs med ett tunt zinklager för att förebygga korrosion.

Geofysisk mätning
Mätning med instrument som visar bergets fysikaliska egenskaper och ofta sker på ett icke-förstörande sätt. Tekniker omfattar bland annat resistivitetsmätningar, elektromagnetiska mätningar, magnetiska mätningar och gammastrålning. Elektromagnetisk flyggeofysisk mätning genomförs med särskilda mätanordningar från flygplan, helikopter eller drönare.

Litologisk observation
Analys av en bergformations fysiska egenskaper, exempelvis
avseende kulör, textur, kornstorlek och komposition.

Mineralekvivalens
Det aggregerade värdet av olika mineraler i en specifik genomskärning, omräknat och uttryckt i termer av en gemensam mineralhalt, exempelvis koppar (kopparekvivalent, procent), zink (zinkekvivalent, procent) eller guld (guldekvivalent, gram per ton).

Mineralisering
Koncentration av potentiellt ekonomiskt intressanta mineraler, till exempel koppar, zink, bly och guld. Prospekteringsprojekt värderas ofta utifrån deras potentiella mineralisering.

Mineralreserver
I de fall som en noggrann studie visat att en utvinning blir lönsam, kallas den utvinnbara delen av en tillgång för mineralreserv. En utsaga om mineralreserv är alltid behäftad med osäkerhet på grund av möjliga ändringar i brytningsstart, priser, lagstiftning, teknologi, produktionskostnader och annat. Därmed kan också en tillgångs mineralreserv ändras över tiden.

Mineraltillgångar
En mineraltillgång avser en mineralisering som klassificeras i olika grad i förhållande till kännedom som antagen, indikerad eller känd. Beräkning och klassificering av mineraltillgångar sker genom utlåtande från en kvalificerad person (på engelska: qualified person).

Miljötillstånd
Gruvor ska uppfylla samma miljökrav som annan industriell verksamhet. I Sverige finns regler i miljöbalken som gäller för gruvor som för annan verksamhet som har inverkan på miljön. I denna prövning ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Mark- och miljödomstolen bestämmer villkoren för verksamheten, till exempel buller, damning, upplagsplatser med mera. Gruvverksamhet i övriga Norden omfattas av liknande processer och regelverk.

Preliminary Economic Assessment (PEA)
Preliminär Ekonomisk Bedömning av ett projekts potentiella mineralresurser för att förutse projektets genomförbarhet. Genomförs under projektets utforsknings- och definitionsfaser.

Preliminary Feasibility Study (PFS)
En förstudie genomförs för att välja lämplig metod för gruvutveckling avseende tillgänglighet, brytningsmetod, anrikningsmetoder med mera. Studien kan sedan vidareutvecklas i detalj för att utgöra beslutsunderlag vid beslut om gruvstart (se DFS).

Prospektering
Prospektering omfattar processen att söka efter och identifiera mineraliseringar.

Specialmetaller
Benämning på särskilda metaller och legeringar som förekommer inom avancerade teknikkomponenter, däribland kobolt, nickel och titanium.

Undersökningstillstånd
Rätt att undersöka ett område efter förekomsten av brytvärda mineraler. Undersökningstillstånd ska avse ett bestämt område, som inte får vara större än att innehavaren av tillståndet kan antas ha möjlighet att undersöka det på ett ändamålsenligt sätt och som i övrigt ska ha en för ändamålet lämplig form.

Volcanogenic Massive Sulphide (VMS) deposits
Mineralfyndigheter med metallsulfider, mestadels koppar–zink, vilka har skapats i vulkanogeniska hydrotermiska processer under jorden. Mineraler i VMS-fyndigheter förekommer ofta i täta kluster och är rika på metaller.

Vulkaniska bergarter
Även magmatiska bergarter. Består av kristallina mineral eller glas, och bildas vid förstelning av magma ovanför jordskorpan.

Ädelmetaller
Benämning innefattande bland annat guld, silver, platina och palladium.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm