Mahvie Minerals beslutar om riktad emission av units till garant i samband med den genomförda företrädesemissionen samt beslutar om riktade emissioner av aktier till aktieägaren EM

Styrelsen för Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har idag, den 20 mars 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2022, beslutat om en riktad emission av 23 739 units till garanter som ingått garantiåtaganden i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 8 februari 2023 ("Företrädesemissionen") och som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Mahvie Minerals ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under Företrädesemissionens teckningsperiod, 2,30 SEK per unit (motsvarande 1,15 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt). Betalning sker genom kvittning av fordran. Varje unit består av två nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Styrelsen för Mahvie Minerals har även, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2022, beslutat om två riktade emissioner ("Utspädningsemissionerna") omfattande totalt 1 162 943 aktier till EMX Scandinavia AB i enlighet med av Bolaget ingångna aktieöverlåtelseavtal. Den första Utspädningsemissionen omfattar 1 157 726 aktier till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Den andra Utspädningsemissionen omfattar 5 217 aktier till en teckningskurs om 1,15 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Ersättningsemissionen. Betalning sker genom kvittning av fordran.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

I samband med Företrädesemissionen kommunicerades att Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 65,0 procent, motsvarande cirka 10,5 MSEK, varav cirka 9,0 MSEK säkerställdes genom garantiåtaganden. I enlighet med garantiavtalen berättigade garantiåtaganden till garantiersättning och garanterna fick välja mellan att erhålla ersättning genom antingen tio (10) procent av garanterat belopp i kontanta medel eller fjorton (14) procent av garanterat belopp i form av units. En av garanterna har valt att erhålla sin ersättning i form av units i Bolaget och med anledning av detta har Mahvie Minerals styrelse idag beslutat om en riktad Ersättningsemission av 23 739 units, motsvarande cirka 54,6 KSEK, till denna garant. Orsaken till avsteg från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

Den 12 februari 2022 förvärvade Bolaget det nuvarande dotterbolaget Mo i Rana VMS AS från EMX Scandinavia AB. Aktieöverlåtelseavtalet som upprättades i samband med ovan nämna förvärv ("Aktieöverlåtelseavtalet") medförde en rättighet och skyldighet för EMX Scandinavia AB att konvertera delar av ett utestående skuldebrev mot aktier i Bolaget för att upprätthålla sin ägarandel om 9,9 procent i Bolaget till dess att Bolaget rest totalt 25,0 MSEK i kapital. Mot bakgrund av Aktieöverlåtelseavtalet och till följd av den genomförda Företrädesemissionen har Mahvie Minerals styrelse idag beslutat om en riktad Utspädningsemission av 1 157 726 aktier, motsvarande cirka 1 157,7 KSEK, till EMX Scandinavia AB. Styrelsen i Mahvie Minerals har även, mot bakgrund av Aktieöverlåtelseavtalet och till följd av den ovan beskrivna Ersättningsemissionen, idag beslutat om en riktad Utspädningsemission av ytterligare 5 217 aktier, motsvarande cirka 6,0 KSEK, till EMX Scandinavia AB. Orsaken till avsteg från aktieägarnas företrädesrätt i Utspädningsemissionerna är att fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot EMX Scandinavia AB till följd av Aktieöverlåtelseavtalet. Betalning i Utspädningsemissionerna ska ske genom kvittning av en del av EMX Scandinavia AB:s utestående skuldebrev i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalets villkor.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Mahvie Minerals med 47 478 aktier. Genom Utspädningsemissionerna ökar antalet aktier i Mahvie Minerals med sammanlagt 1 162 943 aktier. Sammantaget ökar antalet aktier i Bolaget till följd av Ersättningsemissionen och Utspädningsemissionerna med 1 210 421 aktier, från 21 357 544 aktier efter genomförande av Företrädesemissionen till 22 567 965 aktier. Aktiekapitalet ökar därvid med sammanlagt cirka 60 521,05 SEK, från cirka 1 067 877,26 SEK efter genomförande av Företrädesemissionen till cirka 1 128 398,31 SEK. Ersättningsemissionen och Utspädningsemissionerna medför således en sammanlagd utspädningseffekt på Bolagets aktie om cirka 5,36 procent efter genomförande av Företrädesemissionen.

Genom Ersättningsemissionen utges 23 739 teckningsoptioner av serie TO1. Om samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO1, inklusive de genom Företrädesemissionen emitterade teckningsoptionerna, utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 5 296 956 aktier, innebärande en utökad utspädning om cirka 19,01 procent, varav högst cirka 0,001 procent är hänförligt till de teckningsoptioner som emitterats genom Ersättningsemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Mahvie Minerals i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm