Mahvie Minerals offentliggör memorandum och informerar om investerarpresentation hos ProHearings den 23 februari

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") beslutade den 8 februari 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2022, om en företrädesemission av units om cirka 16,2 MSEK ("Företrädesemissionen"). Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Mahvie Minerals upprättat ett informationsmemorandum som offentliggjorts idag den 20 februari 2023. Därtill meddelar Bolaget att Bolagets VD, Per Storm, kommer att presentera Mahvie Minerals och svara på frågor på ProHearings kapitalmarknadsdag den 23 februari 2023 klockan 08:40-09:15.

Styrelsen i Mahvie Minerals har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett informationsmemorandum som idag har offentliggjorts av Bolaget. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets emissionssida, www.mahvieminerals.se/investerare/foeretraedesemission-2023/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, www.augment.se/offerings/, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, aqurat.se/aktuella-erbjudanden/. Anmälningssedlar för deltagande i Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga på de ovan nämna webbplatserna innan teckningsperioden inleds den 22 februari 2023.

Tidplan för Företrädesemissionen

22 februari - 3 mars 2023

Handel i uniträtter på NGM Nordic SME

22 februari - 8 mars 2023

Teckningsperiod

22 februari 2023 t.o.m. registrering hos Bolagsverket

Handel i BTU

10 mars 2023

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen


Investerarpresentation hos ProHearings den 23 februari

Mahvie Minerals VD, Per Storm, kommer att presentera Bolaget på ProHearings kapitalmarknadsdag i Stockholm den 23 februari 2023 klockan 08:40-09:15. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen via länk, alternativt anmäla sig för personligt deltagande, på www.prohearings.com. Presentationen kommer även att göras tillgänglig i efterhand på Bolagets hemsida. Frågor till Bolaget kan i förväg skickas till evenemangets moderator per mail till [email protected].

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Mahvie Minerals i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm