Mahvie Minerals offentliggör utfall i företrädesemissionen

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod från och med den 22 februari till och med den 8 mars 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 65,0 procent och Bolaget kommer att tillföras cirka 10,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 2,00 SEK per unit, där en unit innehöll två nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. 2 332 710 units, motsvarande cirka 28,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units med stöd av uniträtter. 325 014 units, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units utan stöd av uniträtter. Utfallet innebär att emissionsgarantier om totalt 2 615 493 units, motsvarande cirka 32,3 procent av Företrädesemissionen, kommer att tas i anspråk, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 65,0 procent. Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer främst att användas till finansiering och utveckling av prospekteringsverksamheten i Mo i Rana och analysarbete i Haveri samt bolagsdrift. Ytterligare aktier kommer att emitteras i riktade utspädningsemissioner, i enlighet med av Bolaget ingångna aktieöverlåtelseavtal.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 10,5 MSEK. Antalet aktier kommer att öka med 10 546 434 aktier, från 10 811 110 aktier till 21 357 544 aktier, när de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 12, 2023. Aktiekapitalet kommer att öka med 527 321,73 SEK, från 540 555,53 SEK till 1 067 877,26 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 49,4 procent. När registrering har skett hos Bolagsverket omvandlas betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner. Ytterligare aktier kommer att emitteras i riktade utspädningsemissioner till EMX Scandinavia AB i enlighet med av Bolaget ingångna aktieöverlåtelseavtal. Sammanlagt kommer 5 273 217 teckningsoptioner av serie TO1 att ges ut vilka ger innehavarna rätt att under perioden från och med den 4 september till och med den 15 september 2023 teckna en ny aktie i Bolaget per utnyttjad teckningsoption. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kommer Bolagets aktie att spädas ut med ytterligare 19,8 procent, innan beaktande av de utspädningsemissioner som kommer att ske till följd av Bolagets ingångna aktieöverlåtelseavtal.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättades med anledning av Företrädesemissionen och offentliggjordes den 20 februari 2023. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas till dem som tilldelats units idag den 10 mars 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant och betalning ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast på likviddagen den 15 mars 2023 enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Mahvie Minerals i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 kl. 11.25.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm