Varför arbetar Mahvie Minerals med bly?

Zink och bly är två av de metaller Mahvie Minerals arbetar med. Det kanske inte är självklart för alla varför man skall engera sig i två så konventionella metaller som zink och bly. Här vill vi kort-fattat beskriva hur vi ser på bly och längre fram kommer vi att få anledning att utveckla vår inställning ytterligare.

Att bly är en central metall i en cirkulär ekonomi är kanske inte självklart. Bly är giftigt stora insatser görs för att fasta ut användningen i naturen och i samhället. Från och med februari i år är det till exempel förbjudet att använda bly i hagel vid jakt nära våtmarker[1]. Att helt fasa ut bly är dock otänk-bart. Bly är nämligen en metall som är nödvändig för att framställa andra metaller vi behöver i vår vardag. Blysmältor fungerar så att de "fångar upp" andra viktiga metaller när de skall reduceras från en komplexmalm och sedan raffineras för vidare användning[2]. Exempel på sådana metaller är Tellur (Te) som används för solceller, Gallium (Ga) som används i LED-lampor, Vismut (Bi) som används i många läkemedel, Indium (In) och Tenn (Sn) som används i touch-skärmar (så kallad ITO, Indium Tin Oxide) och Antimon (Sb) som används i flamskyddsmedel.

Den stora användningen av bly är för blybatterier inom bilindustrin. Vad många inte känner till är att även el-bilar har blybatterier för strömförsörjningen av tändning, ljus och andra funktioner på kontrollpanelen. Elbilens litium-jon batteri reagerar inte snabbt nog för dessa funktioner. Också i truckar - till exempel gaffelstruckar - är blybatterier det vanligaste alternativet och detta är en marknad med påtaglig tillväxt, uppskattningsvis sex (6) procent årligen[3]. Även datacenter har ett starkt blyberoende då den dominerande tekniken för elektrisk back-up i telekomapplikationer och för sk UPS (Uniterupted Power Supply) fortfarande bygger på sådan teknologi. Tillväxten i bägge dessa marknader är påtaglig, förväntad tillväxt i telekomsektorn 4-6 % CAGR till 2030 (tillväxt med en kapacitet om 5,6 GWh) för datacenter en förväntad tillväxt på hissnande 17 procent aggregerad tillväxt (17 % CAGR) eller cirka 5,5 GWh mest beroende på en väsentlig backlog[4]. Dock, som jämförelse kan noteras att en (1) gigawattimme (GWh) ungefär motsvarar elanvändningen för 40 elvärmda normalvillor under ett år, 5,5 GWh motsvarar alltså 220 elvärmda villor.

Generellt måste denna period betraktas some en gyllene tid för batteriutveckling. Det gäller själ-klart för olika typer av metalljonbatterier men även för klassiska blybatterier. Rent allmät har blybatterier bättre energieffetivitet, är säkrare (tenderar att inte självantända) och mycket billigare än litium-jonbatterier. Utvecklingen för blybatterier pågår inom alla dessa områden men framförallt strävar forskningen efter att öka cykeltiderna för blybatterier[5].

För närvarande (2021) framställdes 4,6 miljoner ton bly från gruvor och ytterligare 7,8 miljoner ton från återvunnet bly, totalt 12,4 miljoner ton. Av detta användes under 2021 12,3 miljoner ton varför ett litet överskott upptod. Under 2022 och 2023 förväntas dock ett mindre underskott vilket pekar mot en kortsiktig uppgång i pris. Prisutvecklingen på bly har varit mindre volatil än för "syster-metallen" zink, men även koppar. Den stora mängden återvunnet bly i totalproduktionen - över 60 procent - gör att tillförseln av blyskrot (nästan allt bly återvinns) kan fungera dämpande på volatiliteten. Sedan 2010 har blypriset varierat runt 2 000 USD/ton (för närvarande cirka 2 100 USD/ton) vilket verkar vara en nivå där balansen mellan jungfruligt material och återvunnet har stabiliserat sig. Under samma tid har marknaden vuxit från 9,8 miljoner ton till dagens 12,4.

Sammantaget pekar detta på att bly förblir en väsentlig del av det moderna samhället och att bly, främst i batterier men även i andra applikationer, kommer att finnas med oss under lång tid. Även om förväntad tillväxt är spektakulär (som för andra batterimetaller) så kommer nytillförsel att behövas i stora mängder, inte minst med tanke på marknadens storlek. För Mahvie Minerals och Mofjellprojektet kommer bly sammanfattningsvis att vara ett attraktivt inslag i metallportföljen.

[1] Se t ex www.ECHA.europa.eu/News/Aktuella vetenskapliga ämnen/Bly i hagel, kulor och fiskeutrustning

[2] Blanpain B, Malfliet A, Reuter M (2019): Lead Metallurgy is Fundamental to the Circular Economy; Policy Brief, SOCRATES EU MSCA-ETN

[3] Davidsson A (2022): Lead and the Transition to Green Energy; Presentation International Lead Zinc Study Group; 26 April

[4] Ibid.

[5] Se t ex May G (2022): Lead-acid batteries in energy storage applications; Presentation International Lead Zinc Study Group; 26 April

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.

20-03-2023

Styrelsen för Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har idag, den 20 mars 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2022, beslutat om en riktad emission av 23 739 units till garanter som ingått garantiåtaganden i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 8 februari 2023 ("Företrädesemissionen") och som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Mahvie Minerals ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under Företrädesemissionens teckningsperiod, 2,30 SEK per unit (motsvarande 1,15 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt). Betalning sker genom kvittning av fordran. Varje unit består av två nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Styrelsen för Mahvie Minerals har även, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2022, beslutat om två riktade emissioner ("Utspädningsemissionerna") omfattande totalt 1 162 943 aktier till EMX Scandinavia AB i enlighet med av Bolaget ingångna aktieöverlåtelseavtal. Den första Utspädningsemissionen omfattar 1 157 726 aktier till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Den andra Utspädningsemissionen omfattar 5 217 aktier till en teckningskurs om 1,15 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Ersättningsemissionen. Betalning sker genom kvittning av fordran.

10-03-2023
Regulatorisk

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod från och med den 22 februari till och med den 8 mars 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 65,0 procent och Bolaget kommer att tillföras cirka 10,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 2,00 SEK per unit, där en unit innehöll två nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. 2 332 710 units, motsvarande cirka 28,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units med stöd av uniträtter. 325 014 units, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units utan stöd av uniträtter. Utfallet innebär att emissionsgarantier om totalt 2 615 493 units, motsvarande cirka 32,3 procent av Företrädesemissionen, kommer att tas i anspråk, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 65,0 procent. Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer främst att användas till finansiering och utveckling av prospekteringsverksamheten i Mo i Rana och analysarbete i Haveri samt bolagsdrift. Ytterligare aktier kommer att emitteras i riktade utspädningsemissioner, i enlighet med av Bolaget ingångna aktieöverlåtelseavtal.

07-03-2023

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har uppdragit år GeoPool Oy att sammanställa Bolagets information kring Haveriprojektet och inleda tredimentionell (3D) modellering över den gamla gruvan och de olika borrprogram som genomförts baserat på en ändrad prospekteringsstrategi.

01-03-2023

Styrelsen i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") beslutade den 8 februari 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2022, om en företrädesemission av units om cirka 16,2 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen är pågående och löper till och med den 8 mars 2023. Med anledning av ovan bjuder Bolaget in till ett digitalt investerarmöte den 2 mars 2023 där Bolagets VD kommer att presentera Mahvie Minerals och svara på frågor.

28-02-2023

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har ingått avtal med Leonhard Nilsen & Sønner AS ("LNS") om borrtjänster i Mo i Rana-projektet. Ett inledande borrprogram om cirka 1 000 meter är framtaget och borrningarna kommer att påbörjas snarast. Beroende på utfallet i Bolagets pågående företrädesemission av units kan borrprogrammet komma att utvidgas avsevärt.

20-02-2023
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") beslutade den 8 februari 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2022, om en företrädesemission av units om cirka 16,2 MSEK ("Företrädesemissionen"). Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Mahvie Minerals upprättat ett informationsmemorandum som offentliggjorts idag den 20 februari 2023. Därtill meddelar Bolaget att Bolagets VD, Per Storm, kommer att presentera Mahvie Minerals och svara på frågor på ProHearings kapitalmarknadsdag den 23 februari 2023 klockan 08:40-09:15.

08-02-2023
Regulatorisk

Styrelsen i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2022, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 8 108 331 units ("Företrädesemissionen"). En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 2,00 SEK per unit (motsvarande 1,00 SEK per aktie), vilket innebär att Bolaget vid full teckning i Företrädesemissionen kan erhålla en likvid om högst cirka 16,2 MSEK, före utnyttjande av teckningsoptioner och före avdrag för emissionskostnader. För varje en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units. Teckningsperioden löper från och med den 22 februari 2023 till och med den 8 mars 2023. Likviden från Företrädesemissionen och teckningsoptionerna kommer främst att användas till finansiering och utveckling av prospekteringsverksamheten i Mo i Rana, men även till bolagsdrift. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 10,5 MSEK, motsvarande cirka 65,0 procent av Företrädesemissionen, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ytterligare aktier kommer att emitteras i riktade utspädningsemissioner, i enlighet med av Bolaget ingångna aktieöverlåtelseavtal.

23-01-2023

Zink och bly är två av de metaller Mahvie Minerals arbetar med. Det kanske inte är självklart för alla varför man skall engera sig i två så konventionella metaller som zink och bly. Här vill vi kort-fattat beskriva hur vi ser på bly och längre fram kommer vi att få anledning att utveckla vår inställning ytterligare.

17-01-2023

Zink och bly är två av de metaller Mahvie Minerals arbetar med. Det kanske inte är självklart för alla varför man skall engera sig i två så konventionella metaller som zink och bly. Här vill vi kortfattat beskriva hur vi ser på zink och längre fram kommer vi att få anledning att utveckla vår inställning ytterligare.

1
2

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm