Bly

Bly - hög densitet och duktilitet

  • Tät metall med hög elektrisk ledningsförmåga.
  • 80 procent av bly köps av bilindustrin för tillverkning av blyackumulatorer för bränsle och eldrivna bilar
  • Används också i segelbåtsköl tack vare sin höga densitet.
  • Väl formbart material som erbjuder skydd mot joniserande strålning.

Bly utvinns vanligen ur sulfidmineralen blyglans vilken mestadels bryts tillsammans med zink, koppar och silver. Globalt producerades totalt cirka 12 miljoner ton raffinerat bly år 2021, varav över hälften utgjordes av återvunnet skrot. Eftersom bly förekommer som biprodukt vid framtagning av andra metaller och är fullständigt återvinningsbart råder det inte en utbudsbrist på metallslaget. De största blyproducenterna är Kina, Australien och USA.

Som material är bly känt för sin höga täthet, vilken ger metallen en god energilagringsförmåga. För övrigt är bly smidbart och reagerar trögt med syre. Dessa kemiska egenskaper, i samband med metallens förhållandevis höga utbud och låga kostnad, gör bly lämpligt i tillförlitliga batterier. Följaktligen utnyttjas cirka 80 procent av allt producerat bly i blyackumulatorer för såväl fossildrivna som eldrivna bilar och andra fordon. Även om bly också används i andra syften, som i framställning av färgpigment och strålningsskydd, är marknaden starkt beroende av den ständigt innovativa bilindustrin i och med blyackumulatorernas framstående position.

Marknaden för bly förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om ca 5 procent fram till år 2026. Efterfrågan förväntas drivas av bilindustrins återhämtning efter COVID-19- pandemin, samt den ökade tillverkningen av elfordon i Kina, Japan och Indien, men även av nya globala solenergiprojekt som utnyttjar blyackumulatorer. I jämförelse med de övriga basmetallerna har blypriset inte påverkats lika starkt av den ökade marknadsoron i sviterna av årets geopolitiska konflikter, ty Ryssland är en jämförelsevis liten producent av metallen. Därtill är blyproduktion inte särskilt energikrävande, vilket underlättar utvinning. Även om blyförbrukningen antas växa så förväntas värdet på bly att utvecklas långsamt eftersom efterfrågan tillfredsställs av blymetallens relativt goda tillgänglighet.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm