Koppar

Koppar - nyckeln till hållbar energi

  • Hög elektrisk konduktivitet och värmeledningsförmåga med låg resistivitet.
  • Användbart vid överföring av elektricitet över längre distanser utan betydande energiförluster.
  • 65 procent av koppar utnyttjas till framställning och överföring av elektricitet.
  • Viktig mineral i samhällets övergång till förnybara energikällor såsom vatten-, vind- och solkraft.

Koppar förekommer vanligen i sulfidmineraler och produktion av ny koppar sker genom brytning och anrikning av dessa. År 2021 uppgick den globala produktionen av ny koppar till cirka 21 miljoner ton, där de största producenterna var Chile, Peru, Kina och USA. I dagsläget utgör cirka 30 procent av produktionen återvunnet material. Under de senaste åren har gruvproduktionen inte varit tillräcklig för att möta den växande förbrukningen av koppar varför kopparpriserna trendmässigt har ökat.

Koppar är världens tredje mest förbrukade metall tack vare dess egenskaper. Metallens höga elektriska konduktivitet och goda värmeledningsförmåga möjliggör överföring av elektricitet över längre distanser utan betydande energiförluster. Dessutom är materialet lättbearbetat tack vare dess goda formbarhet. Av dessa orsaker används över 60 procent av producerat koppar till framställning och överföring av elektricitet, så som i ledningar och kablar. Följaktligen hittas de största slutkonsumenterna inom infrastruktur och elektroniktillverkning. Metallen är också väsentlig i övergången till förnybar energi. Teknologi för framställning av sol-, vind- och vattenkraft utnyttjar cirka fem gånger mer koppar än energiutvinning ur fossila källor. Övergången antas påskyndas då flera länder har avstått från import av rysk naturgas till följd av nutida geopolitiska konflikter. Även framväxten av elbilar är central för kopparefterfrågan eftersom bilbatterier och tillhörande laddningsinfrastruktur utnyttjar över tre gånger så mycket koppar som en traditionell bil.

Marknaden för koppar förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om över 6 procent fram till 2027. Den ledande drivkraften för tillväxten är en ökande konstruktion och elbilstillverkning i Kina och i övriga Asien- och Stillahavsregionen. Priset på koppar steg kraftigt i början av 2022 som följd av höjda energikostnader, men har sedermera sjunkit på grund av ökad oro för lågkonjunktur. På lång sikt förväntas dock värdet på koppar stiga i och med att den befintliga produktionen inte möter den förbrukning som utvecklingen av hållbara samhällen fordrar.

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm