VD Per Storm har ordet

Mahvie Minerals är ett projekt som inledningsvis syftar till att utveckla två fyndigheter från prospektering till gruva. Både Mofjellet i Norge och Haveri i Finland är projekt som vi tror har stor potential och som vi upplever har fått för lite fokus hos tidigare ägare. Vi är mycket glada över att kunna presentera bolaget och ser fram mot att inledningsvis utveckla projektet i Mofjellet för att sedan genomföra arbeten i Haveri. Låt mig utveckla den omvärld vi befinner oss i och varför vi är övertygade om att detta är en ovanlig god möjlighet.

Mofjellet i omedelbar anslutning till staden Mo i Rana är en tidigare zink-blygruva med förekomster av både koppar och guld i närområdet. Området är förmodligen så nära en idealisk lokalisering för gruvverksamhet som man kan komma. Existerande industriell verksamhet inklusive smältverk och stålverk med utrymme för expansion samt en redan fungerande järnmalmsgruva i närområdet. Kompetens, utrymme och logistik i omedelbar närhet är fantastiska förutsättningar. Även geologin ser prospektiv ut. Sedan gruvan stängdes i mitten av 1980-talet har förekomsten undersökts av ett antal bolag. I området och gruvan finns stora mängder information och borrkärnor. Vi har redan påbörjat vissa arbeten, digitaliserat stora delar av den tillgängliga informationen vilket redan medfört att vi kunnat öka potentialen i området. Vi har även genomfört om-analyser av tillgängliga borrkärnor samt påbörjat vissa geokemiska prover i syfte att säkerställa bästa tänkbara borrmål. Så snart förberedelserna är klara kommer vi att genomföra ett mindre borrprogram. Det kortsiktiga målet för arbeten under tidig höst är att kunna presentera en mineraltillgångsbedömning under 2022.

Vårt projekt i Finland, den nedlagda guldgruvan i Haveri strax utanför Tammerfors är det senaste tillskottet i portföljen. Gruvan lades ner redan 1962 men guld- och silvermedaljerna vid Helsingfors OS 1952 gjordes från ädelmetaller från Haveri när den var i drift. Även här har arbeten pågått efter nedläggningen. Det är tydligt att det finns relativt gott om guld i området men för att motivera en större satsning kommer vi att behöva komplettera tidigare studier och säkerställa ett område med tillräckliga halter. En preliminär ekonomisk bedömning (preliminary economic assessment, PEA) visar att förekomsten är lönsam att bryta vid höga guldpriser men att osäkerheten i bedömningen är betydande. Planering för vissa inledande arbeten, främst geofysik, gjorts och kommer att genomföras för att stödja ansökan om förlängning av undersökningstillstånden i området.

Det är fullt klart att inom det område Mahvie Minerals är verksam i, Norden, det skett en tydlig tillnyktring vad avser möjligheter att verka inom gruv- och prospekteringsbranschen. I Norge sker stora satsningar och ett antal gruvor ligger i startgroparna att öppnas. Man har också inlett en genomgång av minerallagstiftningen som nu är på remiss och där vi har fått möjlighet att komma med våra synpunkter. Finland är sedan tidigare sannolikt Nordens mest gruvpositiva land. Ett antal stora satsningar, inte minst statliga, visar vägen på många områden, till exempel inom framställning av batterimetaller och insatsvaror för batteritillverkning. Även i Sverige har ett antal efterlängtade beslut fattats och vi får hoppas att en fortsatt tillnyktring sker i ljuset av pågående kriser.

Vi ser att den gröna omställningen kommer att påverka oss alla. För oss i olika delar av försörjningskedjan av metaller utgör den i första hand en stor möjlighet. De flesta bedömare anser att en fossilfri värld är en värld där betydligt mer och fler metaller används än idag. Somliga talar om en ökad efterfrågan på mellan fem (5) och tio (10) gånger för många metaller och än mer för somliga. Oavsett hur stor ökningen av efterfrågan blir, innebär det att en ökning prospekterings- och gruvutvecklingsinsatser är nödvändig. Även utan den gröna omställningen ökar världens efterfrågan på metaller, främst industriella sådana. Den industrialisering vi sett under de senaste decennierna – främst från Kina – har varit anmärkningsvärd och vi vet att ännu återstår stora delar av världen att industrialiseras och moderniseras. Vi har också sett en öka geopolitisk osäkerhet. Det har redan, och kommer än mer, att ställa krav på ökad självförsörjning av metaller inom EU och den närmaste omvärlden. Det finns således en mängd skäl prospektering och gruvutveckling måste öka.

Det är alltså med mycket stor tillförsikt vi tar oss ann projekten. Jag hälsar er alla varmt välkomna till Mahvie Minerals och vi ser fram mot en aktiv växelverkan mellan ägare, styrelse och ledning för att gemensam så snart som möjligt uppnå de mål som Bolaget satt upp.


Varför jobbar vi med zink?

17 januari, 2023

Mahvie Minerals

Brahegatan 29, 114 37 Stockholm